Vad är RKR?

RKR, Rådet för kommunal redovisning, är ett oberoende ideellt organ som bildades 1997. RKR arbetar för att främja och utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal bokföring- och redovisning. Målet är att åstadkomma en enhetlig och jämförbar redovisning i landets kommuner, regioner och kommunalförbund.

Vad är RKR:s rekommendationer?

RKR skapar rekommendationer och information om vad som utgör god redovisningssed. Hur redovisning av leasing och hyresavtal ska ske regleras i RKR:s rekommendation R5.

Vad är RKR:s idéskrift?

För att underlätta för företag och organisationer att tolka lagen och rekommendationerna har RKR skrivit en idéskrift där de belyser redovisningsfrågor som uppstår i samband med att en kommun leasar eller hyr en tillgång. Den är skriven för att vägleda läsaren i hur finansiell leasing ska hanteras.

Vad kan Leaseright hjälpa dig med?

Leaseright och vår leasingkonsultation stöttar och vägleder dig i arbetet med RKR:s rekommendationer. Vi tar vid där teorin inte räcker till och arbetar med praktiska tillämpningar för att se till att våra kunder får en optimal leasinghantering. Våra konsulttjänster skapar besparingar genom optimering och effektivisering av kunders leasing- och hyresavtal via förbättrade processer och finansiella villkor. I våra tjänster ingår även full kontroll av samtliga leasingavtal och dess betalningar, samt tillhandahållande av kompletta underlag för årsnoter och redovisning för området, i enlighet med RKR:s rekommendationer.

gavel 8113195 1280